คำถามทั่วไป

การที่เจ้าของร้านค้า (หรือผู้รับฝากขาย) อนุญาตให้เจ้าของสินค้า (ผู้ฝากขาย) สามารถวางขายสินค้าได้ภายในร้านของตน ในจุดที่เหมาะกับการฝากขาย ซึ่งลูกค้าสามารถเห็นได้ (โดยที่ผู้ฝากขายยินยอมจ่ายค่าบริหารจัดการสินค้าใหม่ตามที่ผู้รับฝากขายระบุ) และในตลอดช่วงเวลาที่รับฝากขาย หากมีลูกค้าซื้อสินค้าดังกล่าว ผู้รับฝากขายจะได้ส่วนแบ่งรายได้ คิดจาก %GP ในอัตราตามที่ตกลงกันไว้ก่อนหน้า

 • %GP เป็น อัตราส่วนแบ่งรายได้ที่ร้านค้าคาดหวังจะได้รับ เมื่อผู้รับฝากขายช่วยแนะนำขายสินค้าที่มาวางฝากขายให้กับลูกค้าที่ร้านได้ โดยคิดจาก “ราคาขายปลีก” ของสินค้าต่อชิ้น อาทิ เช่น สินค้าติดราคาขายลูกค้าที่หน้าร้านที่ 200 บาท และมี %GP: 25% จะคิดเป็นส่วนแบ่งรายได้ที่ 200 x 25% = 50 บาท/ชิ้น
 • ค่าบริหารจัดการสินค้าใหม่ เป็นค่าบริการที่ร้านค้าจัดเก็บ เพื่อทำให้กระบวนการบริหารจัดการสินค้าใหม่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การกรอกข้อมูลสินค้าสู่ระบบชำระเงิน การจัดเตรียมพื้นที่ขายและสต๊อค การจัดทำป้ายราคาสินค้า การแจ้งพนักงาน ฯลฯ
 • ค่าบริหารระบบเชื่อมต่อร้านค้า เป็นค่าบริการที่ shiftspace จัดเก็บ เพื่อนำไปพัฒนาระบบ และขยายเครือข่ายร้านค้า เพื่อเพิ่มร้านค้าตัวเลือกใหม่ๆ ให้กับผู้ฝากขายในอนาคต

ทาง shiftspace จะทำการอัพเดทให้ท่านทราบหากมีผู้สนใจฝากขายสินค้าที่ร้านของท่าน รวมถึง แจ้งให้เจ้าของสินค้าทราบ หากร้านค้าตอบตกลงให้วางสินค้า (และแจ้งขั้นตอนการชำระเงินในลำดับถัดไป) ทั้งนี้ท่านสามารถติดต่อสอบถามมาได้ตลอดที่ Line @shiftspace

shiftspace เป็นระบบที่ช่วยให้เกิดการเสนอสินค้าระหว่างเจ้าของร้านและเจ้าของสินค้าได้สะดวก เมื่อเข้าสู่กระบวนการส่งของ เติมสินค้า และเก็บเงินค่า %GP จะเป็นการประสานงานระหว่างเจ้าของสินค้าและเจ้าของร้านในฐานะผู้รับฝากขายโดยตรง ทั้งนี้เราแนะนำว่าอาจจะมีการรวบวางบิลและชำระเป็นรายเดือน หรือ ตามแต่การตกลงกันในเรื่องรอบบัญชีที่เหมาะสม

 • เจ้าของร้านค้าและเจ้าของสินค้าไม่สามารถยกเลิกการจองได้* ภายหลังจากที่ shiftspace แจ้งยืนยันการชำระเงินแล้ว
 • หากเจ้าของสินค้า ยกเลิกการจอง หรือ ไม่ดำเนินการส่งสินค้าใน 7 วัน ภายหลังจากที่ shiftspace แจ้งยืนยันการชำระเงินแล้ว เราขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินให้กับเจ้าของสินค้า แต่ทางเจ้าของร้านค้าจะได้รับค่าบริหารจัดการสินค้าใหม่ตามปกติ

หมายเหตุ: ทั้งนี้ เจ้าของร้าน มีสิทธิ์แจ้งปฎิเสธการรับสินค้าได้ หากตอนตรวจรับสินค้าครั้งแรก (ซึ่งจะเกิดขึ้นภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ shiftspace แจ้งการยืนยันการชำระเงิน) หากพบว่าสินค้าไม่เป็นไปตามที่กำหนด หรือไม่ได้มาตรฐานสินค้าตามที่ร้านค้าต้องการ ทาง shiftspace จะรับผิดชอบโอนเงินกลับให้ทางเจ้าของสินค้าเต็มจำนวน (แต่หากการเรียกร้องขอเงินคืนเกิดขึ้น ภายหลัง 7 วันนับจากวันชำระเงิน เราขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินให้กับทางเจ้าของสินค้า)

 • กรณีสินค้าชำรุด เสียหาย หรือบกพร่อง ช่วงการตรวจรับสินค้า
  • เจ้าของร้านค้ามีสิทธิเปลี่ยนสินค้า หรือส่งคืนภายในเวลา 3 วัน หลังจากวันรับสินค้า
 • กรณีสินค้าที่รับฝากขายสูญหาย
  • เจ้าของร้านค้าต้องรับผิดชอบ (เว้นแต่เจ้าของร้านได้มีการตกลงกับเจ้าของสินค้าไว้เป็นอย่างอื่น และแจ้งล่วงหน้าอย่างเป็นทางการ)
  • จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เจ้าของร้านต้องตรวจนับสินค้า ณ วันที่มีการจัดส่งสินค้าฝากขาย เมื่อมีการลงรายมือชื่อรับสินค้า เจ้าของร้านจึงมีหน้าที่ต้องดูแลและรับผิดชอบสินค้ารับฝากขายที่อยู่ในพื้นที่ร้าน รวมถึงการสูญหายที่เกิดขึ้น
 • ความรับผิดชอบทั่วไป
  • ความรับผิดชอบของผู้ฝากขาย
   • ผู้ฝากขายสินค้าต้องรับผิดชอบต่อคุณภาพสินค้าที่นำมาฝากขายตลอดระยะเวลาการฝากขาย หากตรวจพบว่า สินค้าหรือบรรจุภัณฑ์เกิดความชำรุดเสียหาย,มีสภาพบกพร่อง หมดอายุ เกิดเหตสุดวิสัยในการขนส่งสินค้า, สินค้าไม่ตรงตามคุณภาพ, สินค้าที่จัดส่งไม่ตรงตามใบสั่งซื้อ หรือไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ที่เกิดจากความผิดพลาดของผู้ฝากขายสินค้า ผู้ฝากขายสินค้าต้องรับคืนสินค้า พร้อมทั้งจัดส่งสินค้าที่ถูกต้องหลังจากที่ผู้รับฝากขายสินค้าแจ้งให้ผู้ฝากขายสินค้าทราบภายใน 3 วันทำการ และหากมีค่าใช้จ่ายในความเสียหายเกิดขึ้น ผู้ฝากขายสินค้าจะต้องเป็นผ้รูับผิดชอบ
   • หากผู้ฝากขายสินค้า ไม่นำสินค้าส่งให้ผู้รับฝากขายภายในเวลา 7 วัน ผู้รับฝากขายสามารถยกเลิกสัญญาได้ และผู้ฝากขายไม่สามารถเรียกร้องเงินคืนใดๆ ได้
  • ความรับผิดชอบของผู้รับฝากขาย
   • หากผู้รับฝากขายไม่นำสินค้ามาวางขายในจุดอันสมควร ภายในเวลา 10 วัน นับจากวันที่ยืนยันการชำระเงิน ผู้ฝากขายสินค้ามีสิทธิเรียกร้องให้ผู้รับฝากขายทำตามสัญญา

หากต้องการพูดคุยกับทางเราสามารถติดต่อได้ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้


สำหรับเจ้าของสินค้า

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังมองหาโอกาสในการเพิ่มยอดขาย เราช่วยคุณได้! โดย Shiftspace ได้มอบประโยชน์ที่เหนือกว่าให้แก่คุณดังนี้

 • เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่า ด้วยข้อมูลของแบรนด์และร้านค้า ที่ครบถ้วน และเข้าถึงได้ง่าย สะดวกตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ต้องฝ่ารถติดไปขับรถวนหาเองให้เสียเงินและเวลา
 • มีการตรวจสอบร้านค้าที่รับฝากขาย ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าพื้นที่ที่ลงในเว็บไซต์ เป็นพื้นที่ที่มีอยู่จริง และมีมาตรฐานตรงตามความต้องการของเจ้าของสินค้า
 • เพิ่มโอกาสการขายและการรับรู้แบรนด์ เนื่องจากยังมีลูกค้าอีกเป็นจำนวนมากที่อยากเห็นหรือได้ลองสินค้าก่อนตัดสินใจซื้อ
 • ระบบสนับสนุน ซึ่งเรามุ่งมั่นที่จะสร้างและพัฒนาระบบสนับสนุนคู่ค้าให้ดีขึ้นเรื่อยๆ
 1. เตรียมข้อมูล เบื้องต้นเกี่ยวกับสินค้า จุดขายของสินค้า ภาพสินค้า กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ราคาขายที่เหมาะสม สินค้าตัวอย่าง สื่อส่งเสริมการตลาด (ถ้ามี)
 2. หาร้านค้า ที่เหมาะสมในระบบ shiftspace เพื่อกระจายสินค้าและสร้างการรับรู้ให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
 3. ชำระเงินค่าบริการ หลังได้รับการอนุมัติ และแจ้งหลักฐานมาที่ shiftspace
 4. ติดต่อร้านค้าตามหมายเลขที่ได้รับแจ้ง ระบุวันเวลาจัดส่งสินค้า (ภายใน 7 วัน) นำส่งสินค้าตัวอย่างจริงให้ร้านค้าพิจารณาเป็นครั้งสุดท้าย**
 5. หาโอกาสแวะเข้าไปดูสินค้าที่ร้าน เติมสินค้าอย่างสม่ำเสมอ เมื่อร้านค้าโทรแจ้ง

หมายเหตุ

 • ทั้งนี้กรุณาอ่านข้อมูลร้านค้าและเงื่อนไขการฝากขายให้ครบถ้วนก่อนการจอง
 • ร้านค้ามีสิทธิ์ปฏิเสธไม่รับสินค้า** หากสินค้าไม่ได้มาตรฐานที่ร้านค้ากำหนด แต่ทั้งนี้เจ้าของสินค้าจะได้รับเงินคืนจาก shiftspace เต็มจำนวน ตามยอดที่ได้โอนมาก่อนหน้า
 • ยอดเงินที่ต้องชำระ รวมถึง ค่าบริหารจัดการสินค้าใหม่และค่าบริหารระบบเชื่อมต่อร้านค้า
 • จ่ายเงินมาที่บัญชี บจก. เดอะ ชิฟท์สเปซ
  ธนาคาร กสิกรไทย หมายเลขบัญชี 031-3-62676-8
 • โดยกรุณาชำระเงิน* ภายใน 3 วัน (หลังได้รับข้อความยืนยัน) เพื่อยืนยันการนำสินค้าฝากขาย และแจ้งอัพโหลดหลักฐานการโอนเงินผ่านระบบ หรือส่งภาพถ่าย สลิปบัญชีการโอน ส่งมาที่ Line: @shiftspace

หมายเหตุ *ยอดเงินที่ต้องชำระ รวมถึงค่าบริหารจัดการสินค้าใหม่และค่าบริหารระบบเชื่อมต่อร้านค้า


สำหรับเจ้าของร้านค้า

 1. ถ่ายภาพร้านค้าเตรียมไว้ล่วงหน้า (พยายามถ่ายหลายมุม มีให้เห็นภาพรวมของร้าน มุมวางสินค้า และรอบๆ หน้าร้าน)
 2. กดปุ่ม List Space ที่ด้านบนของจอ
 3. กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย
 4. กด submit เพื่อส่งให้ทางทีมงานพิจารณาและแจ้งกลับสถานะ (ระยะเวลาพิจารณาไม่เกิน 3 วันทำการ)

ค่าธรรมเนียมในการปล่อยพื้นที่ฝากขาย ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ %GP และค่าบริหารจัดการสินค้าใหม่

 • %GP หรือ อัตราส่วนแบ่งรายได้ที่ร้านค้าคาดหวังจะได้รับ แลกกับการให้ใช้พื้นที่หน้าร้าน และค่าตอบแทน ที่ช่วยแนะนำขายสินค้าฝากขายให้กับลูกค้าที่ร้าน โดยคิดจาก “ราคาปลีก” ของสินค้า และมักจะแตกต่างกันไปตามประเภทของสินค้า
 • ค่าบริหารจัดการสินค้าใหม่ เป็นค่าบริการที่ร้านค้าจัดเก็บ เพื่อนำไปพัฒนาให้กระบวนการบริหารจัดการสินค้าใหม่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อาทิ การกรอกข้อมูลสินค้าสู่ระบบชำระเงิน การจัดเตรียมพื้นที่ขายและสต๊อค การจัดทำป้ายราคาสินค้า การแจ้งพนักงาน ฯลฯ โดยระบุเป็น 100x / SKU คือ จัดเก็บ SKU ละ 100, 200, 500 เป็นต้น ร้านที่ระบุค่าบริหารจัดการตรงนี้สูง มักเป็นร้านที่มีระบบต่างๆ รองรับ ได้เปรียบในด้านทำเล และค่อนข้างมีการดูแลผลักดันสินค้าได้ดี ซึ่งแน่นอนว่า ตามมาด้วยความคาดหวังที่สูงกว่า จากเจ้าของสินค้านั่นเอง
 • ตอบกลับให้เร็ว การตอบกลับคำเสนอ (ทั้งตอบรับและปฏิเสธ) จะทำให้ร้านได้รับผลการจัดอันดับการแสดงผลจากระบบที่ดี และมีโอกาสอยู่ในหน้าแรกๆ ของการแสดงผล
 • ถ่ายภาพร้านให้ดี ทั้งภายในร้าน และหน้าร้าน ทำให้เจ้าของสินค้าเห็นภาพและรู้สึกสนใจมากขึ้น
 • กรอกข้อมูลร้านและข้อมูลลูกค้า ให้ละเอียด เพื่อให้เจ้าของสินค้าตัดสินใจได้ง่ายขึ้น

ทาง shiftspace จะทำการโอนเงินค่าบริหารจัดการสินค้าใหม่ ให้เจ้าของร้าน หลังครบระยะเวลาขั้นต่ำ 30 วัน นับจากวันที่ระบบแจ้งยืนยันการชำระเงิน ทั้งนี้สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง Line @shiftspace